Regulamin

promocji “Deklaruj zakupy i zdobywaj nagrody!” – Letnia Giełda HAP 2022


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji “Deklaruj zakupy i zdobywaj nagrody!” oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej zwana “Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwany dalej “ Organizatorem”).
 3. Promocja zostanie przeprowadzona w okresie 24.06.2022 – 31.12.2022 roku.
 4. Promocja skierowana jest tylko do Klientów posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą, robiących zakupy na fakturę VAT.
 5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Niniejsza promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 8. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do Promocji, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.


2. Zasady uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która podczas trwania promocji spełnia poniższe warunki:
  • jest osobą pełnoletnią
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiada zarejestrowaną firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub reprezentuje konkretną firmę i posiada zgodę na zaciąganie wobec niej zobowiązań.
 2. Uczestnik chcący wziąć udział w Promocji, powinien w okresie 24.06.2022 – 02.09.2022 złożyć na piśmie Deklarację zakupu produktów wybranej marki na określoną kwotę (zwaną dalej “Deklaracją”). Wzór Deklaracji znajduje się w Załączniku I do niniejszego Regulaminu.
 1. Lista marek objętych promocją znajduje się w tabeli w §2 pkt 4. 
 2. W zależności od zadeklarowanej kwoty Uczestnik otrzyma określoną liczbę punktów zgodnie z tabelą:
MarkaKwotaPunkty
IMMERGAS10 000150
KAN-Therm5000130
DEFRO10 000120
DE DIETRICH10 000100
TWEETOP5000100
UPONOR5000100
WOBET-HYDRET500070
SPIROFLEX400060
ARCO200040
WERIT200040
AFRISO200030
MILWAUKEE200030
SALUS-Controls200030
 1. Zebrane punkty Uczestnik wymieni na nagrody.
 2. Na jednej Deklaracji Uczestnik może umieścić wiele marek – spośród marek biorących udział w Promocji widocznych w powyższej tabeli.
 3. Kwoty zawarte w Deklaracji muszą odzwierciedlać kwoty umieszczone w powyższej tabeli bądź ich wielokrotność.
 4. Uczestnik może złożyć dowolną liczbę Deklaracji w okresie 24 czerwca – 2 września 2022 roku.
 5. Uczestnik, który złożył Deklarację zobowiązuje się do zrealizowania zadeklarowanych zakupów w pełnej wartości do 31.12.2022 roku.


3. Zasady wydawania nagród

 1. Lista nagród wraz z liczbą punktów wymaganych do ich otrzymania znajduje się w Załączniku II do niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Deklaracji Uczestnik wskazuje Organizatorowi, które nagrody chce otrzymać. Nazwy wybranych przez Uczestnika nagród zostaną zawarte w Deklaracji.
 3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania nagród w ciągu 30 dni od złożenia Deklaracji. Organizator poinformuje Uczestnika o możliwości odebrania nagród drogą telefoniczną bądź mailową.
 4. Uczestnik może odebrać nagrody do końca roku 2022 w oddziale, w którym złożył deklarację.
 5. Zebrane z jednej Deklaracji punkty Uczestnik wymieni na dowolne nagrody z katalogu nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej sumy zdobytych przez niego punktów. 

  Przykład
  Uczestnik zdobył 2300 punktów. Może je wymienić między innymi na:
  • młotowiertarkę Milwaukee za 1700 punktów (nr 7 z listy nagród) + wiertarkę BOSCH za 600 punktów (nr 3 z listy nagród)
  • młotowiertarkę Milwaukee za 1700 punktów (nr 7 z listy nagród) + dwie skrzynki narzędziowe FatMax za 300 punktów każda (nr 1 z listy nagród)
  • dwie szlifierki kątowe BOSCH za 900 punktów każda (nr 5 z listy nagród) oraz zestaw kluczy za 450 punktów (nr 2 z listy nagród)
 6. Niewykorzystane przez Uczestnika punkty przepadają. Oznacza to, że jeśli Uczestnik otrzyma 1000 punktów, a wybierze nagrodę za 900 punktów, pozostałe punkty przepadają.
 7. Nagrody są wydawane odrębnie do każdej Deklaracji. Oznacza to, że jeśli Uczestnik złożył dwie Deklaracje i uzyskał 1200 pkt z każdej, może wybrać dwie nagrody za 1200 pkt (a nie jedną za 2400 pkt.)
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli przekazanie nagrody będzie niemożliwe z powodu błędnie podanych danych lub innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 9. Wraz z nagrodami, Uczestnik otrzyma od Organizatora fakturę VAT, w której wyszczególnione będą nagrody i ich ceny. Ceny nagród znajdują się w Załączniku III do niniejszego Regulaminu.
 10. Po zrealizowaniu przez Uczestnika wszystkich zakupów ujętych w Deklaracjach, faktura VAT za angrody zostanie skorygowana do kwoty 1 zł netto.
 11. Uczestnik, który do końca roku 2022 nie zrealizuje wszystkich zadeklarowanych przez siebie zakupów, będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktur(y).
 12. Uczestnik, który nie spełni warunków Deklaracji, ale do końca roku 2022 zrealizuje minimum 50% całej zadeklarowanej przez siebie kwoty, będzie zobowiązany do uregulowania 50% należności wynikającej z faktur(y).
 13. Jako podstawę do obliczenia 50% wartości zadeklarowanych zakupów Organizator przyjmie całą zadeklarowaną kwotę łącznie (bez podziału na poszczególne marki).

Przykład:
Uczestnik zadeklarował zakup:

 • produktów marki IMMERGAS na kwotę 20 000 zł netto
 • produktów marki TWEETOP na kwotę 20 000 zł netto
 • produktów marki ARCO na kwotę 10 000 zł netto

  co daje łącznie kwotę 50 000 zł netto.

Po zakończeniu Promocji Organizator uzna że:

 • zrealizował 100% Deklaracji – jeśli do końca roku zakupił produkty wskazanych wyżej marek na kwotę nie niższą niż zadeklarowana
 • zrealizował 50% Deklaracji – jeśli do końca roku zakupił produkty wskazanych wyżej marek łącznie na kwotę co najmniej 25 000 zł netto. Nie będzie miało znaczenia to w jakim stopniu zrealizował zakupy poszczególnych marek, o ile nie przekroczył kwoty złożonej w Deklaracji. 

  To znaczy, że jeśli zakupił produkty IMMERGAS na kwotę 20 000 zł netto i produkty ARCO na kwotę 5000 zł netto – Organizator uzna, że zrealizował 50% Deklaracji.
 1. Do weryfikacji w jakim stopniu Uczestnik zrealizował Deklaracje, zostaną wzięte pod uwagę wszystkie faktury wystawione na jego firmę od momentu złożenia Deklaracji do 31.12.2022 r. Organizator uwzględni tylko faktury opłacone i tylko pozycje, które pokrywają się ze złożonymi przez niego Deklaracjami.


4. Wielki finał

 1. W dniu 15.09.2022 odbędzie się Wielki Finał Promocji. W tym terminie Organizator ogłosi 3 osoby, które zdobyły najwięcej punktów.
 2. Jeśli Uczestnik złożył więcej niż jedną Deklarację, jego punkty zostaną zsumowane.
 3. W Wielkim Finale do zdobycia są 3 nagrody:
  Nagroda I: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu Heron Live Hotel położonym nad Jeziorem Rożnowskim
  Nagroda II: Jazda Lamborghini Gallardo
  Nagroda III: Jazda Ferrari F430 
 4. Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT za wydaną nagrodę. Ceny nagród znajdują się w Załączniku III do niniejszego Regulaminu.
 5. Po zrealizowaniu przez Uczestnika wszystkich zakupów ujętych w Deklaracjach, faktura VAT zostanie skorygowana do kwoty 1 zł netto.
 6. Uczestnik, który do końca roku 2022 nie zrealizuje zadeklarowanych przez siebie zakupów, będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury.
 7. Uczestnik, który nie spełni warunków Deklaracji, ale do końca roku 2022 zrealizuje minimum 50% całej zadeklarowanej kwoty, będzie zobowiązany do uregulowania 50% należności wynikającej z faktury.


5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Promocji w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. 
 3. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Promocji na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w punkcie 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Promocji. 
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Deklaracji – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzenie/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia Promocji, tj. do końca 2022 roku i do 14 dni po rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej zakończenia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Promocji. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
 7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe. 
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 
 9. Uczestnicy Promocji mają prawo do: 
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Promocji lub nie później niż 14 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2 lub na adres mailowy: letniagielda@hap.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, dane firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację. 
 5. Uczestnikowi nie zgadzającemu się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 


7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2 i na stronie internetowej www.letniagielda.hap.pl. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2022.


Załącznik I: Wzór deklaracji


Załącznik II: Lista nagród wraz z liczbą punktów wymaganą do ich otrzymania

NagrodaLiczba punktów
Skrzynka narzędziowa Stanley FatMax 23”300
Zestaw kluczy szwedzkich i typu żabka SP (7, 10 i 12’)450
Wiertarka BOSCH GSB 550600
Wiertarka-wkrętarka akumulatorowa BOSCH GSR 120-U750
Szlifierka katowa BOSCH GWS 22-230 JH 2200W900
Młot udarowo-obrotowy BOSCH z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 F1200
Młotowiertarka Milwaukee SDS-PLUS 3.6J1700
Zestaw pięciu szczęk typu U: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø402400
Zestaw pięciu szczęk typu V: Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø422800
Zestaw siedmiu szczęk typu M: Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø423200
Akumulatorowa prasa promieniowa Akku-Press ACC Basic-Pack3800
Zaciskarka elektryczna REMS z trzema szczękami w komplecie typu M: Ø15, Ø18, Ø224200


Załącznik III: Cena nagród (do faktur)

NagrodaCena (netto)
Skrzynka narzędziowa Stanley FatMax 23”180zł
Zestaw kluczy szwedzkich i typu żabka SP (7, 10 i 12’)210zł
Wiertarka BOSCH GSB230zł
Wiertarka-wkrętarka akumulatorowa BOSCH GSR 120-U350zł
Szlifierka katowa BOSCH GWS 22-230 JH 2200W500zł
Młot udarowo-obrotowy BOSCH z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 F900zł
Młotowiertarka Milwaukee SDS-PLUS 3.6J1500zł
Zestaw pięciu szczęk typu U: Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø403100zł
Zestaw pięciu szczęk typu V: Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø423650zł
Zestaw siedmiu szczęk typu M: Ø12, Ø15, Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø424800zł
Akumulatorowa prasa promieniowa Akku-Press ACC Basic-Pack5800zł
Zaciskarka elektryczna REMS z trzema szczękami w komplecie typu M: Ø15, Ø18, Ø225000zł
Weekendowy pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu Heron Live Hotel położonym nad Jeziorem Rożnowskim4000zł
Jazda Lamborghini Gallardo750zł
Jazda Ferrari F430450zł